شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
مرتضی شریف

مدیر مسئول:
مرتضی شریف

جانشین مدیرمسئول:
فاطمه امجدیان

اعضای هیات تحریریه:
فرشاد محمدی ابوذر کیانی شیوا پیرزاد سوسن حیدری

صفحه آرا:
امید سعیدی


دوره انتشار: فصلنامه