شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
مرتضی شریف

مدیر مسئول:
  مرتضی شریف

جانشین مدیرمسئول:
  فاطمه امجدیان

اعضای هیات تحریریه:
  فرشاد محمدی   ابوذر کیانی   شیوا پیرزاد   سوسن حیدری

صفحه آرا:
  امید سعیدی


دوره انتشار: فصلنامه