مدیر مسئول


مرتضی شریف دبیر نشریه سبز اندیشان

سنجش از دور

جانشین مدیرمسئول


فاطمه امجدیان UT

اقلیم شناسی

  • fateme.amjadianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فرشاد محمدی هیات تحریریه نشریه

سنجش از دور

  • favshad.mphamadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابوذر کیانی اعضای هیات تحریریه

سنجش از دور

  • aboozar.kiani.1373gmail.com

اعضای هیات تحریریه


شیوا پیرزاد هیات تحریریه

محیط زیست صنایع

  • shiva.pirzadgmail.com

صفحه آرا


امید سعیدی صفحه آرا

برنامه ریزی شهری

  • omidsaeedigmail.com

اعضای هیات تحریریه


سوسن حیدری دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

اقلیم

  • heidari.sut.ac.ir